Saturday, September 18, 2010

எப்படி நான் இந்தியாவ காப்பாத்துவேன் - tamil

HI FRIENDS.....,
 
         LISTEN BELOW....!   

EVERY ONE WANT TO SEE THIS
 எப்படி நான் இந்தியாவ காப்பாத்துவேன்.....!!!!!!!!!


ஏன் இந்தியா பிரச்சனையிலே இருக்கு.

மக்கள் தொகை: 110 கோடி
9 கோடி ஓய்வு பெற்றவர்கள்

Visit   XciteFun.net
30 கோடி மாநில அரசு பணியாளர்கள்
17 கோடி மத்திய அரசு பணியாளர்கள்
(இருவருமே வேலை செய்யறதில்லை)

Visit XciteFun.net


1 கோடி IT ஆளுங்க (அவங்க என்னிக்கு இந்தியாக்கு உழைசாங்க)

Visit XciteFun.net


25 கோடி பள்ளில படிப்பவர்கள்

Visit XciteFun.net


1 கோடி 5வயசுக்கும் கீழானவர்கள்

Visit XciteFun.net


15 கோடி வேலை தேடுவோர்

Visit XciteFun.net


1.2 கோடி சீக்கு புடிச்சி ஆஸ்பிடலில் இருப்போர்

Visit XciteFun.netஒரு புள்ளிவிபரத்தின் படி 79,99,998பேர் ஜெயிலிமிச்சம் இருப்பது நீயும் நானும்


நீ எப்போ பார்த்தாலும் மெயில் அனுப்பறது/படிக்கிறதுல பிஸிVisit XciteFun.net


அய்யோ நான் மட்டும் ஒத்தையாளா எப்படி இந்தியாவை காப்பாத்துவேன்

Visit XciteFun.net?ui=2&view=att&th=1256889301c88c70&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_1256889301c88c70&zw

--
Regards,

Jeyasithar R
(www.CO5.in)

Continue Reading

Affordable Online Car AuctionsStill hunting for the car of your dreams? Public car auctions online are becoming a happy hunting ground for car aficionados for they bring you a huge selection of affordable cars in various models at unbelievable prices.
With online car auctions you can buy a new car at prices, which are quite less than the manufacturer's price in the retail showroom. You can buy a car at price that you can afford. Automobile auctions have car prices which are among the most affordable and there are all kinds of options available to suit every kind of budget.
For instance, you can find all kinds of auto auctions online - from recreational vehicle auctions to buying used cars on line. Buying used cars online is a win-win situation for you for you can find cars that are practically new in their look and feel but have prices far less than the new ones. Some of the vehicles listed in internet vehicle auctions are still under factory warranty.
Internet auto auctions is open to the people residing anywhere. Online auto bidding auctions include quality vehicles, used luxury and economy cars and even online auctions for car parts and accessories

If you are on the hunt to buy your dream car, visit Auctions4Wheels.com < http://www.auctions4wheels.com/index.php > for some truly affordable online car auctions. Registration is FREE with this auction site. You can choose to place a bid and if successful you will receive a confirmation message. If your bid fails to outbid the current high bidder you will be offered the option to place a higher bid.

Written by: Kathy Jones

--
Regards,

Jeyasithar R
(www.CO5.in)

Continue Reading

Friday, September 17, 2010

Advantages Of Owning Hybrid CarsMore and more people are turning to hybrid cars these days because of their promise of lesser fuel consumption and environmental friendliness. Hybrid cars, because they run on both fuel and battery-powered engines, eat up less fuel, thereby sparing the consumer the pain of falling prey to price pressures in the world oil market. In addition, it also emits significantly less smog pollutants in the air, compared to traditional fuel-operated cars.

Indeed, there are a lot of advantages to owning hybrid cars. This is why even the US government is starting to show support by welcoming more models into the country and by encouraging American auto makers like General Motors and Ford to make more units.

Here are some of the advantages of hybrid cars:

1) Efficiency

Hybrid cars are electrically operated and are thus able to function well and consistently at any motor speed. This is in contrast to conventional gas-powered engines, which tend to produce less power in low revolutions per minute episodes. Hybrid cars do not need to use transmissions to make their engines run at full capacity even at reduced speeds.

2) Economy

One of the advantages of hybrid cars is that the feature called "regenerative braking". Since a hybrid car works using both electric power and fuel power, each can function by itself or conjunction, depending on which is stronger at the time of use. This means that both engines complement each other and do not simply bog one when one of them becomes weaker.

3) Convenience

Because hybrid cars are part battery powered, they do not create huge holes on the pocket, compares to users of traditional cars who feel the pain of the continuing oil price increases. Most hybrid cars, particularly the ones that are made in Japan, are also more compact and lightweight, making them easier to maneuver on the road. Other models, particularly those by American and European car makers also do not deviate from the stylish designs their regular counterparts adopt, so users don't have to feel they are being left out in the style department.

4) Sustainability

Sure, hybrid cars are fairly new, so their immediate impact on the environment cannot be foreseen in the short term. However, over the course of time, the next generations will definitely be thankful for having a clean, pollution free world, thanks to hybrid vehicles.

Most critics say that it is not the time to buy hybrid vehicles because they are expensive. However, when you consider the advantages, you really shouldn't think twice. While you must be discerning in choosing the right model for your needs, this doesn't mean you start hesitating. After all, when more people patronize hybrid cars, manufacturers will see the need to produce more and eventually bring its price at very affordable levels.

--
Regards,

Jeyasithar R
(www.CO5.in)

Continue Reading

A Car Resale Value - A Car Buying Guide


Right off the bat, let's clear one thing up. You will not profit from buying a car unless you intend to, or are already in the business of buying and selling cars. Depreciation will decrease the value of your car the longer you use it, no matter what. It isn't an investment, so no matter how you carefully treat it, you can never make the money you bought your car with back, much more make a profit off it.

Now with that out of the way, here are some tips to guide you in your car buying expedition, particularly if you do not intend to keep the car for life. These are tips to maintain the substantial resale value of your new car. Think of it as accepting the fate that your first car buying experience will have to end in a break-up.

- Stick with classic colors and options. A neon green car may strike your fancy, even if no one really understands why, but buying a car fit for resale entails sticking to the basics.

- Remember that setting up the car's engines, audio and detail accessories will not necessarily boost the resale value of your car. Why juice it up anyway if you know you want a more expensive car for keeps down the financially stable road?

- There are some detailing jobs that will remain classic resale boosts: a nice stereo, sun roofs and leather seats.

- Buying a car that is easily maintained helps, too. Readily available parts and a familiar engine will keep maintenance hassles to a minimum. Polish it, have regular check ups and get multi-point inspections done.

- Think about safety when buying a car. Check if the latest technologies in car safety are present in the car. A safe car is a more resalable car than muscle-packed, speed mobiles. Check for airbags, anti-lock breaks, traction control, electronic stability and side airbags.

- Look for technological adaptability when buying cars. Take heed from future-minded car manufacturers that make simple cars that can house future technological advances.

- Take a look at the prospect ten years later when buying cars. Think if it fits the baseline profile of its type: compact, sports, luxury, SUV etc. In short, know what buyers expect from these types of cars.

- Don't go wild with it. A souped up vinyl tattered car is a hard sell. Think about this before buying a car that costs more and you plan to turn into a customized bullet.

- Keep your region in mind. Certain features and styles are expected in certain regions dependent on the terrain and lifestyle. Why settle for buying a compact car in a mountain filled county?

- Despite the rising costs of fuel world wide, it is still a safe bet to decide on buying a car that has a bigger engine. The logic of which still escapes some.

- Beware of monthly payments for navigation systems and in car communications systems when buying cars.

Finally, learn to buy a car that you'll enjoy. Financial advice is wise, but worthless if you ride a vehicle you didn't want to be caught dead in when you were still fantasizing about buying your car.

-------------------------
Note: This article may be freely reproduced as long as the AUTHOR'S resource box at the bottom of this article is included and and all links must be Active/Linkable with no syntax changes.
-------------------------

About the Author

John G. Nuble 2005. For up to date links and information about car buying, please go to: http://car-buying-guide.us/

Written by: John G. Nuble

--
Regards,

Jeyasithar R
(www.CO5.in)

Continue Reading

A Car Buying Guide: The Resale Value Of Your CarRight off the bat, let's clear one thing up. You will not profit from buying a car unless you intend to, or are already in the business of buying and selling cars. Depreciation will decrease the value of your car the longer you use it, no matter what. It isn't an investment, so no matter how you carefully treat it, you can never make the money you bought your car with back, much more make a profit off it.

Now with that out of the way, here are some tips to guide you in your car buying expedition, particularly if you do not intend to keep the car for life. These are tips to maintain the substantial resale value of your new car. Think of it as accepting the fate that your first car buying experience will have to end in a break-up.

- Stick with classic colors and options. A neon green car may strike your fancy, even if no one really understands why, but buying a car fit for resale entails sticking to the basics.

- Remember that setting up the car's engines, audio and detail accessories will not necessarily boost the resale value of your car. Why juice it up anyway if you know you want a more expensive car for keeps down the financially stable road?

- There are some detailing jobs that will remain classic resale boosts: a nice stereo, sun roofs and leather seats.

- Buying a car that is easily maintained helps, too. Readily available parts and a familiar engine will keep maintenance hassles to a minimum. Polish it, have regular check ups and get multi-point inspections done.

- Think about safety when buying a car. Check if the latest technologies in car safety are present in the car. A safe car is a more resalable car than muscle-packed, speed mobiles. Check for airbags, anti-lock breaks, traction control, electronic stability and side airbags.

- Look for technological adaptability when buying cars. Take heed from future-minded car manufacturers that make simple cars that can house future technological advances.

- Take a look at the prospect ten years later when buying cars. Think if it fits the baseline profile of its type: compact, sports, luxury, SUV etc. In short, know what buyers expect from these types of cars.

- Don't go wild with it. A souped up vinyl tattered car is a hard sell. Think about this before buying a car that costs more and you plan to turn into a customized bullet.

- Keep your region in mind. Certain features and styles are expected in certain regions dependent on the terrain and lifestyle. Why settle for buying a compact car in a mountain filled county?

- Despite the rising costs of fuel world wide, it is still a safe bet to decide on buying a car that has a bigger engine. The logic of which still escapes some.

- Beware of monthly payments for navigation systems and in car communications systems when buying cars.

Finally, learn to buy a car that you'll enjoy. Financial advice is wise, but worthless if you ride a vehicle you didn't want to be caught dead in when you were still fantasizing about buying your car.

About the Author

John G. Nuble 2005. For up to date links and information about car buying, please go to: http://car-buying-guide.us/

Written by: John G. Nuble

--
Regards,

Jeyasithar R
(www.CO5.in)

Continue Reading

20 Tips to cheaper car insurance.Car insurance premiums rise year after year,Although your car insurance premium largely depends on your Car, Age and discount there are a few steps you can take to help stop the rise or even reduce your premium.

1. Buy from the internet.
Most companies offer a discount for online applications as this is automated process and costs them a lot less to process your application, you can usually see discounts of 5%-10%.Click here to get a instant online insurance quote

2. Shop around.
All insurance companies use different formulas to calculate your insurance premium by adding or detracting money after each question the ask you.By shopping around you could find big savings on your insurance premium.

3. Buy extra products.
Most insurance companies also do other insurance products ie"Building's and content's insurance".Most insurance companies will give extra discounts for purchasing more than one product,by doing this you could save a fair amount on all your insurance premiums.

4. Pay your insurance premium in one go.
By paying your insurance premium in full you can avoid paying costly interest charges that would be added if you paid your insurance premium by instalments.Some insurance companies may charge as much as 15% APR on instalments.You may even receive a discount for paying in full.If you can not afford to pay in full check out what rate a small loan would be you may still save some money.Fill out a online loan application

5. Increase your voluntary excess.
Your excess is the amount paid by you in the event of a claim,by increasing this your insurance company should reduce your premium.

6. Lower your annual mileage.
Lowering your annual mileage can reduce your premium,most insurance companies will quote you for around 12,000 miles a year.Try and work out how many mile's you will do if it's likely to be less you may get a discount.Be honest about this as your insurance company may ask to see old MOT'S and service history to verify your mileage in the event of a accident.

7. Have a Alarm,Immobiliser or Tracker fitted.
Theft of and from your vehicle play a major role in the calculation of your insurance premium.Having a alarm or immobiliser fitted will give you a small discount to your premium and having a tracker fitted could make you quite a saving.

8. Take the advanced driving test.
Passing your advanced driving test will show your insurance company that you have extra skill when driving and are less likely to be involved in a accident.

9. Don't inflate the value of your car.
Adding extra value to your car when you apply for your insurance quote will do nothing for you apart from increase you premium.In the event your car is stolen or written off you will only be paid the market value of your car at the time of your accident.

10.Look after your credit rating.
Insurance companies are now looking at your credit score as part of the calculation for your insurance premium.Maintaining a good credit rating could avoid unnecessary additions to your premium.

11. Insure your car Third Party Only.
Third party only is the minimum cover you are required to have by law it's also the cheapest.If your vehicle is of a low value then you could consider this type of cover.You need to remember that with this type of cover if you was to have a accident that any damage to your vehicle would not be covered for repair.

12. Keep a clean licence
Insurance companies take driving convictions very seriously and can dramatically increase your car insurance premium,by maintaining a clean licence proves to the insurance you are a safe and careful driver.

13. Remove any unnecessary drivers.
If you have a young driver on your insurance policy that no longer use's the vehicle you should remove them as this will reduce your premium.

14. Young driver's add a older driver.
Some insurance companies will reduce young drivers premiums if they have a older named driver on the insurance.

15. Build up your no-claims discount
One of the biggest factors affecting your car insurance premium is the number of years no-claim's discount.You could receive up to 75% discount for around 5 years of no claims.The more years you can stay claim free the safer driver your insurance company will see you as.

16. Protect your no-claims discount.
Although this will increase your insurance premium if you have a lot of years of no-claims you may want to protect this as a small claim may increase your premium by up to 75%.

17. Buy a lower insurance group car.
A very important factor to your insurance premium is what car you drive.Most insurance companies adopt the Association Of British Insurance Group Rating.This rates vehicle's from 1 - 20 generally speaking the higher the group the higher the premium.By buying a car with a lower group rating can lower your premium especially for young or inexperienced drivers.

18. Join a car club.
If your vehicle is a classic or specialist consider joining a club related to your car most clubs offer insurance schemes which have very good premium rates.

19. Put your spouse as a named driver.
Some insurance companies offer discounts when you add a spouse as a named driver as opposed to unmarried couples,they see marriage as a sign of stability and associate stability with safe driving and there for give you a discount.

20. Take pass plus.
If you are a new driver consider taking your pass plus.some insurance companies could give you as much as a 25% discount and when you have just passed your test and have no no-claims this could make a considerable saving.
About the Author

Article by www.thevirtualgarage.co.uk The free autotrader uk alternative

Written by: Kev Higgins

--
Regards,

Jeyasithar R
(www.CO5.in)

Continue Reading

18 Simple Ways To Save Money On Your CarThe upkeep of your vehicle can be quite an expense - from initial purchase to insurance to maintenance. And sometimes we get the sinking feeling that every time we need a car repair, we're going to get taken for a ride. (pardon the pun!) Actually there are some ways to make sure you don't get a raw deal when dealing with a local body shop.

After you get recommendations for honest mechanics, call around to check out the prices for certain jobs. It's always smart to get a second opinion.

How about some preventative medicine? Keep your gas tank filled. This will help you avoid the gas line freezing up in cold weather. Also, driving on "fumes" allows little pieces of dirt at the bottom of your gas tank to run through the fuel lines with the last drops of gas. This debris clogs up the fuel filter and can cause carburetor damage as well.

Sometimes a problem with your car's electrical system results from a simple blown fuse. Check to see if you have any blown fuses before investing in a tow truck!

Keep track of how much oil your car uses. A sudden change in oil consumption means you need to see a technician.

Save your brakes by having your brake fluid changed every 30,000 miles.

Check your tire pressure once a month. This simple maintenance check can add up savings at the gas pump!

Stop and go traffic causes excess wear and tear on your vehicle. Go ahead and give your car a nice twenty minute ride at 55 mph on the highway every couple weeks if you "major" in short trips.

There are other ways to save money on car expenses. Let's look at the insurance payments.

If you've budgeted for possible out-of-pocket expenses in case of a car accident, you might want to consider increasing your insurance deductible to $500. This will lower the cost of your insurance.

Talk to your insurance agent. If your car is as old as the hills, you might want to drop collision coverage to save money.

Car insurance companies offer a variety of discounts. Ask your agent if the company offers reductions for driver training courses, anti-lock brakes, car alarms, air bags, mature drivers, good students or maintaining a good driving record.

Before you purchase from a dealer, ask about the dealer's return policy, get it in writing and read it carefully. Dealers are not required by law to give used car buyers a three-day right to cancel.

Visit http://www.fueleconomy.gov>http://www.fueleconomy.gov to find cars that are fuel efficient.

Each 5 mph you drive over 60 mph is like paying an additional $0.10 per gallon for gas.

In most cases, using cruise control on the highway will save gas.

Replacing a clogged air filter can improve your car's gas mileage by as much as 10 percent. This isn't going to cost you an arm or leg either.

Do your homework when buying a car from an auction. Many vehicles that have been damaged by floods and hurricanes are going on the market. These won't last long – leaving you with a flood of bills. Be a little concerned if the carpet looks too new, and check carefully for signs of rust.

Carfax.com shares info on inspecting a used car to make sure you get the best deal.

If you use your car for business, keep track of miles traveled so that you can use this for a tax deduction. Get more info at irs.gov.

When you consider all the ways you can save money on your current vehicle, you might be persuaded to put away the extra each month for a new car down the road!

About the Author

This article provided courtesy of http://www.car-alarm-guide.net>http://www.car-alarm-guide.net

Written by: Jeff Slokum

--
Regards,

Jeyasithar R
(www.CO5.in)

Continue Reading

Wednesday, September 15, 2010

15 Ways to Lower Your Car Insurance Quote

1. Shop around

The difference in price between various companies can be significant. What one company may consider a high risk factor another company may not view as so important. Insurance companies arrive at a price for your car insurance by adding or discounting money after each answer you give to the questions they ask you. Each company has its own rules as to what they consider should increase or decrease your premium. By shopping around you get a better list of prices to compare.

2. Buy a lower group car

One of the important factors that insurance companies take into account is of course your vehicle. There are thousands of different cars on the road so companies divide them up into groups. Most companies will adopt the ABI (Association of British Insurers) group rating. This splits up vehicles into 20 different groups. Generally speaking the higher the group rating for your vehicle, the higher your premium will be. Some companies may also combine your driving experience with the vehicle group to get a better idea of how high the risk is. This is one of the reasons why young drivers should consider buying a lower group car if they want to lower their insurance cost.

3. Consider Third Party Only cover

A Third Party Only insurance policy is the minimum amount of cover legally required - it is also the cheapest. Generally speaking you should consider opting for this type of policy if your vehicle is of low value. In the unfortunate event of having an accident, any damage to a third party vehicle will be covered but any damage to your vehicle is not. However, if your vehicle is of little value then you may not be too concerned. It may not be worth paying extra for a Fully Comprehensive policy in these circumstances.

4. Maintain a good credit rating

More and more insurance companies are adopting credit scoring techniques as part of the overall calculation of your car insurance premium. By keeping a good credit history you may avoid any additional premium that companies add to your price for having a bad credit score.

5. Buy on the web

Many insurance providers now offer some good discounts for buying the policy over the internet. The theory is that by purchasing your insurance over the web, you are saving the company money by not requiring telesales agent time and incurring free-phone costs. This saving is passed on to you in the form of a discount for buying online. If you have got prices by telephone then check your quote again on their website, you may be surprised at how much cheaper it is.

6. Have a higher voluntary excess

During the quotation process you will be asked how much voluntary excess you want to have. Insurance companies will generally include a compulsory excess amount on the policy but give you the opportunity to increase this if you wish. The more the voluntary excess the lower your premium should be. However, in the event of a claim, you will have to pay a higher amount yourself, up to the total amount of excess on your policy.

7. Reduce your annual mileage

How many miles you do a year is a common question that can affect your car insurance premium. The more miles you do the more your premium is likely to be. Quotation systems and telephone agents will often suggest an amount of miles for you. Try and work out how many miles you will genuinely do. It may be less than the amount suggested. Of course, you should always give an honest answer to this and other questions.

Get a cheap UK car insurance quote from http://www.acceptdirect.co.uk

8. Keep a clean driving record

This may be easier said than done. However, by having few or preferably no driving convictions, you can avoid being penalised by increases in your car insurance premium. Getting caught with a speeding fine is often not the only financial penalty you incur. Insurance companies take very seriously all driving convictions and it is usually an important part of their rating process. You can expect an increase in the cost of your insurance if you do get caught with a driving conviction, so it pays to be a safe driver.

9. Keep claim free

This ties in neatly with number 8 above. The biggest factor affecting the cost of your car insurance premium is how many No Claims Bonus Years you have. Full No Claims Bonus is generally considered by most companies to be five years or more, this can give you huge discounts, in some cases up to 75%. By being a safe driver and avoiding potential claims, you can continually benefit by building up your number of claim free years. Every additional No Claims Bonus year you get, the lower your car insurance cost should be. Some companies give you the option of paying a bit more on your premium to protect your No Claims Bonus.

10. Be realistic about the value of your car

Most of us have an inflated view as to what our car is worth. When asked the value of your vehicle during the insurance quotation process, people will often state an amount that is unrealistic and above the real value of the car. People do this as they believe that this is what they will get back from the insurance company in the event of a claim. The reality is that the company will only pay out what the car is worth at the time of the claim and not what you stated for the quote. In fact, by giving a high and unrealistic value, you can increase your car insurance premium as this is often a factor affecting your final price.

11. Remove unnecessary named drivers

Additional drivers on your policy usually mean a higher premium. A lot of people add a number of extra drivers on the policy just in case that person needs to drive the car. However, having all these drivers will push up the cost. By only naming drivers on the policy that will definitely driver the car, you can lower the final cost. If you find that an unnamed driver needs to drive the vehicle then most companies will allow you to temporarily add a new named driver for a small cost.

12. Improve your car security

Theft of and from your vehicle are important considerations when insurance companies calculate your price. Most companies will give you a discount for having better security of your vehicle. An alarm and immobiliser will usually attract a small discount whilst having a tracker device installed may give you a larger reduction. Some companies may insist on having such devices installed on more expensive and desirable cars before they even consider offering you a price.

13. Take an advanced driving test

Although not compulsory, taking an advanced driving test can not only improve your driving skills but also help to lower your car insurance premium. Some companies look favourably on people who have taken the advanced test as it shows commitment to safe driving thus lowering the chance of having a motoring accident.

14. Pay your premium in one go

By paying for your car insurance all in one go, you can avoid paying additional interest charges that would be added on if you opted to pay by instalments. The interest charges can be quite significant, so if your finances allow, you can save a good amount of money by paying for the whole lot up front. In some cases, companies may even give you a small discount for doing this.

15. Get married

Okay so this may seem like a dramatic final way to lower your premium. However, a number of insurance companies offer lower premiums when your named drivers are insured and spouse as opposed to two unmarried drivers. Some companies believe that this shows an element of stability which is a hallmark of safer drivers and give you a discount on this basis.

Copyright © 2004 Accept Direct Limited


http://www.acceptdirect.co.uk

Andrew Bowen is the CEO of Accept Direct Limited. Accept Direct sell low cost UK car insurance through their website http://www.acceptdirect.co.uk

Written by: Andrew Bowen
Continue Reading

7 Things to Know when Renting a Car

In today's society, there are a number of reasons why people rent a car. Some of the top reasons are vacations, a car they own is in the shop and renting a nicer car for a special occasion. Whatever the reason that you are considering renting a car; there are some things that you should know first.

1- It is wise to shop around when looking for to rent a car. Always find at least three rental car companies to compare, although more will be better. Be sure to ask all the companies the same questions to get the most accurate answers. Most rental car companies will have websites online to find basic information, but it is best to call as local branches may have deals that are not advertised online.

2- When you call, be sure to ask about price, vehicle availability, as well as any specials that the branch has to offer. It is worth noting here, that many of these companies will have special arrangements with hotels, airlines or even warehouse stores.

3- You will want to ask about any special instructions that are required of you while renting the car, for example, filling up the gas tank or pick up and drop off times. Not adhering to these policies can result in fees.

4- Many companies that will rent a car to you will also be willing to either deliver the car to you or pick you up and take you to your rental. This service may require a fee, but can be worth asking about if you are flying to your destination.

5- The rental company may offer you insurance to purchase, however, your personal auto insurance may be all you need in the event of an accident with a rental car. Call your auto insurance agent and ask before paying extra at the rental counter.

6- There are a number of choices that are open to you when renting a car. Each class of car will vary in price and gas mileage; consider this when making your decision. While many companies may be willing to upgrade you, this is not always the case. It is wise to choose the car you want and hope for an upgrade than to reserve less of a car and be disappointed when an upgrade is not offered.

7- Have a credit or debit card handy to reserve the rental car with, most companies will only guarantee a car with this assurance.

About the author:

John Mancini writes about rental cars online and offline. You can read more about cheap car rentals and rental cars on his websites.

Written by: John Mancini
Continue Reading

7 Hassle-Free ways to buying a new car

According to NADA, almost no single car model is sold at the same fixed price by car dealerships in a particular area. Every buyer receives a different final new car price quote.

In other words every Honda Accord buyer in your area would have paid a different price for the car based on which car dealer they went to and how well they negotiated the price. Therefore, there is no level playing field on buying a new car.

As you may have guessed, this translates to either visiting as many car dealers in your area as your time permits or negotiating really hard with a shrewd car dealer.

My 7 hassle-free tips to buying a new car will certainly help you save money and pay one of the lowest prices in your area for any new car.

1.Finalize what car model you want and how much you’re willing to spend. This way you’ll be less pressured into making hasty decisions.

2.Identify two other competing car models that you might consider buying or can use as a negotiating leverage with car dealers.

By doing this you’re showing the car dealer you have done your research and are not emotionally attached to this particular model (even though you may be).

3.Collect Internet new car price quotes for 3 competing car models. Do not step into a dealership without getting online new car price quotes. ">www.autoauctionbids.com">www.autoauctionbids.com is a good website to receive new car price quotes from multiple local dealers rather than just 1 car dealer as in the case of most Internet websites. Through magazines and publication, identify the dealer invoice price.

4.Take these new car price quotes and invoice price information to the car dealers who provided the online new car price quote to you.
This not only shows the car dealer you have done your research, but also shows you are serious about buying a car.

5.Now that you have invoice price & new car price quotes from 3 competing car models, stick to the total price of the car during negotiations. The car dealer may lead you to monthly payments, trade-ins etc., but only focus on negotiating the final price down.

6.During the negotiation, mention about an even lower new car price quote received on a competing car from ">www.autoauctionbids.com">www.autoauctionbids.com. See if the dealer would match or beat it. Leave if you have to and see if the car dealer calls you back.

7.At this point, you are already getting a great deal on the car you want, so you can always go back to that dealership and buy the car at that price, which is probably the lowest price in town.

The advantage of this process is that, you’re not engaging in much face to face negotiation with the car dealer, since you already have some facts to share like the new car price quote and invoice price.

However, the disadvantage of this is that the car dealer who made the lowest new car price quote on ">www.autoauctionbids.com">www.autoauctionbids.com, will pretty much be the lowest price you would pay for the car.

You may be leaving money on the table unless you keep going back and forth from dealership to dealership to see if they would beat you new low new car price quote.

An alternative to this and the ultimate hassle free way to buying a new car would be to continue negotiating on the Internet. AutoAuctionBids.com allows buyers to send back the lowest price quote received for a particular car to all participating dealers.

The car dealers can view this lowest new car price quote and submit a lower quote. Another participating dealer can view this new low price and submit an even lower price.

This can go on for up to 3 days and at the end of the car auction, buyers can contact the lowest bidding car dealer and buy the car most of the time at below invoice price.

The best part of it all is that you can conduct 3 separate auctions for all 3 competing cars absolutely free, with no obligation to buy at the end of the auction.

In summary, remember all new car price quotes are different and car dealers will make a hefty profit if you cannot provide facts about competing dealer new car price quotes and competing car models new car price quotes. Collect these prices first and no negotiation will be required.

About the Author

Prashant Desai, author of various consumer tips articles and industry expert for AutoAuctionBids.com. Email him at [email protected] to sign up for e-Newsletter and visit ">www.autoauctionbids.com">www.autoauctionbids.com for more information.

Written by: Prashant Desai
Continue Reading

7 Great Tips To Save Money on Car Parts and Maintenance

Taking care of your car maintenance can be very rewarding if done properly so here's a list of seven tips that can help you save money on your car parts and service.

1. A well tuned car can has a fuel consumption from 25% to 33% lower than a poorly tuned car making a tune-up cheaper than driving without it, tuning your car for better performance can save you between $150 and $250 per year.

2. Regardless of the number of miles the manual recommends a oil change and filter change you should change them every 3,000 miles. This is one of the most important factors in your engine's life since it's going to prolong your engine's life and you're going to save on engine car parts. The potential savings are $500 to $3000.

3. Dirty air filter means more gasoline used and reduces the engine's life so you should check it regularly, maybe monthly. The air filter can be cleaned by blowing it with a hose or can be replaced. You can save about $130 per year..

4. Using steel-belted radial tires can increase the number of miles you make per year by up to 10%, saving this way about $130 per year.

5. Most cars, don't work better on premium gas, so, unless your car is pinging or knocking you shouldn't use higher octane gas. If your car doesn't have a high performance engine, using the gas that best suits your car's engine can save you $200 to $400 per year.

6. Having under inflated tires makes your engine burn about 6% more gas so make sure you check your tire pressure regularly.

7. If your tires are improperly balanced the tread on them will be destroyed. In addition, your suspension and shock absorbers can be damaged leading to more expense on car parts and service. Balancing your tires once a year can add thousands of miles to their life.

About the Author

At http://www.mbsautoparts.com you will find discount part prices on millions of domestic and import Auto Parts and oem parts.Cheap Mercedes Parts, BMW Parts, Porsche Parts. Our discount prices on domestic and import truck and car parts and accessories are unbeatable.

Written by: Ispas Marin
Continue Reading

5 Tips On Making Your Car More Fuel Efficient

With gas prices sky high most individuals who drive are interested in ways they can make their car more fuel efficient and save as much money as possible. While there are no fuel saving tips that will keep your car full of gas without filling up, there are some tips that really can help you save money on fuel over the long run. All of these tips focus on making your car more fuel efficient.

Fuel Efficiency Tip #1 Drive When You Crank Up This might seem obvious, but as soon as you crank up your car you should drive off. However, many people crank up and leave the car idling for a while. Instead of this, when you crank up drive off and only keep your car running when it is absolutely necessary.

Fuel Efficiency Tip #2 Don't Ride the Break Many drivers hit the break more often than is necessary. Additionally there are quite a few drivers that slow down for a braking car when they could easily switch lanes. Not riding the break can increase your fuel efficiency by up to 30%, so this is a great tip you should follow.

Fuel Efficiency Tip #3 Turn Off Your Car If you are going to be stopping for more than 10 minutes you should switch off your car to keep fuel efficiency at its peak and not burn more gas than is necessary.

Fuel Efficiency Tip #4 Don't Turn Off Your Car If you are only stopping for a brief moment or less than 5 minutes then don't turn off your car because the amount of gas used to crank up is more than you would burn in that short period of time.

Fuel Efficiency Tip #5 Inflate Tires Properly Too many drivers never think of their tires, unless one goes flat. However, having tires that are properly inflated can save fuel and make your car more fuel efficient, saving you money. Because of this, you should check your tire pressure on a regular basis.

While gas prices don't seem like they will be dipping considerably in the next few months every tip to help you make your car more fuel efficient is helpful. So, follow the above fuel tips and you will see that over time your car really is more fuel efficient.

About the author:

SearchArticles.Net offers articles, tips and information on a variety of subjects including cars and trucks. For more tips for your car visit http://www.SearchArticles.Net

Written by: Craig Rowe
Continue Reading

5 Things You Should Know Before Buying a Car Cover

If you own a collector car, the purchase of a quality car cover can be an important investment. Before making this purchase, there should be ample consideration given to the quality of the car cover itself. Follow these tips while searching for the perfect cover for your perfect car.

1- While looking for a car cover for your vehicle, keep in mind that quality is a factor in this purchase. The better the quality, the better the cover will protect your investment. Look for a cover that is made specifically for your type of car. Many car cover manufacturers offer a variety of pre-made covers for most types of cars. The cover does not need to be custom made for your vehicle, just made for your specific kind of car.

2- If purchase price is not an issue, then it be might be wise to consider a custom-made car cover. This will ensure that the cover doesn't blow away in a strong wind, will have elastic in all the right spots, can have extra layers of protection built in. The custom cover can even be made in a color to match your car or with some custom embroidery that is just for you.

3- The material that the cover is made from is important also. It needs to be breathable, if the cover holds in moisture it will have dire consequences on your paint. The cover is not supposed to be waterproof, it should, however, dry out quickly after a rain, so that the rain spots are minimal on the paint finish.

4- A cover that has several layers of padding is best for the protection of your vehicle. These added layers will protect your car against such tragedies as limbs falling from trees, the neighbors' cats, stray baseballs and the like.

5- Before you place the perfect cover that you have found on your car, make sure it is clean. A dirty car will be scratched and scuffed no matter what quality cover you put on it. However, having a clean car to start with will help to ensure a well-protected car through the long months in storage.
About the Author

John Mancini writes about car covers online and offline. You can read more about truck seat covers and truck bed covers on his websites.

Written by: John Mancini
Continue Reading
 

Complete Online Solution | Make the internet world into your hands Copyright © 2009 Community is Designed by CO5 | Web designing | Web hosting